POVIJEST - 1940 ...

Protest na Ba�vicama

Kad su iz novina saznali da su okupatorske vlasti promijenile klubu ime, imenovali potpuno novu upravu i objavili po�etak djelovanja Jadrana pod okupatorskim vlastima, jadrana�i su kolektivno napustili plivali�te u Zvon�acu. Okupatorske vlasti su poku�ale pridobiti jadrana�e nude�i im veliku financijsku pomo� i sudjelovanje u talijanskoj ligi, ali sve je to odba�eno i 19. srpnja do�lo je do slu�benog raspu�tanja kluba.

Talijani ipak nisu popu�tali u svojoj zamisli. Poku�ali su organizirati priredbu na Zvon�acu pod njihovim novim imenom Societa di nuoto Juventus. Ali su jadrana�i to saznali i na brzu ruku dogovorili bojkot, protestnu utakmicu kompletne prve i druge ekipe Jadrana. Sve je prire�eno na Ba�vicama.

Bilo je to poput povratka u doba divljih ratobornih buntovnih republika s po�etka stolje�a. Na Ba�vicama se okupilo puno svijeta, i naravno, netko je alarmirao i odmah je stigla jedna talijanska barkasa s karabinjerima te
rasturila skup. Talijani su ostvarili svoju zamisao i odr�ali na Zvon�acu pliva�ki miting, ali bez prisustva publike pa je zapravo svako njihovo nastojanje do�ivjelo potpuni poraz. Jadran �e ponovno po�eti s aktivnostima
nakon oslobo�enja 1945., a mnogi njegovi �lanovi priklju�ili su se onda�njem Narodnooslobodila�kom ratu.

Oslobo�enje Zvon�aca

Odmah nakon ulaska partizanskih jedinica u listopadu 1944. u oslobo�eni Split, zapo�ela je akcija obnavljanja kluba. Poslije rata od 1945. u obnavljanju sporta Jadran je bio sekcija Hajduka kojemu su priklju�ene gotovo
sve sportske aktivnosti. Jadranove zvijezde su Miro Mihovilovi�, Ivo Giovanelli, Tonko Gazzari, Dane Mato�i�, Marko Brajnovi�, Veljko Baka�un, Ante Roje ...
S godinama stasat �e i jedna pliva�ka generacija odgojena na le�ima zaljubljenika Jadrana kakvi su bili
Olga Roje, Danica Beara, Na�a Cipci, Ksenija Borkovi�, Ante Ba�i�, Nonweiller, Ante Maji�, Lu�i�, �pan, Marasovi�, Katunari�

iz monografije "Svi jadranovi ljudi 1920-2010", Mario Garber